Activități

Activitatea 1. Activități de Dezvoltare experimentală

 • Subactivitatea  1.1. Stabilire specificații tehnice și proiectare prototip
  În cadrul acestei subactivități se vor realiza specificațiile tehnice pentru prototipul platformei robotice și proiectarea prototipul platformei robotice.
 • Subactivitatea 1.2. Realizare prototip
  Realizarea prototipului platformei robotice.
 • Subactivitatea 1.3. Testare prototip (nota: conform standarde)
  Specificațiile inițiale ale produsului au ținut cont la momentul efectuării lor de legislația în vigoare și de obiectivele propuse prin proiect, iar în această etapă este necesară avizarea formală a acestor performanțe pentru încadrarea în limitele legale și a conformității cu specificațiile din caietul de sarcini inițial. Această avizare va fi făcută prin achiziția unui serviciu extern specializat de testare și experimentare, dar și intern în funcție de necesitățile specifice pentru fiecare modul sau soluție în parte.
 • Subactivitatea 1.4. Activități de achiziție de materii prime și materiale necesare realizării proiectului, respectiv prototipului (pentru activități de cercetare-dezvoltare), dezvoltare experimentală
  Subactivitatea vizează achiziția materiilor prime și materialelor necesare realizării proiectului.

Activitatea 2. Activități de consultanță pentru inovare

 • Subactivitatea 2.1. Activități pentru achiziția și protecția drepturilor de proprietate intelectuală
  În cadrul subactivității se urmărește protejarea intelectuală a cercetării ce susține partea inovativă a proiectului de redactarea și înregistrarea unei cereri de brevet la O.S.I.M.

Activitate  3. Activități pentru introducerea în producție și realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu

 • Subactivitatea 3.1. Achiziția de utilaje și echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producție
  În cadrul subactivității sunt prevăzute achiziționarea de utilaje, echipamente și instalații necesare pentru realizarea linei de fabricație. De asemenea, se vor achiziționa utilaje și echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producție.
 • Subactivitatea 3.2. Achiziția de materii prime și  materiale, necesare pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării și realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului
  Materii prime și materiale achiziționate, necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv
 • Subactivitatea 3.3. Pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize)
  În aceasta subactivitate se definește ansamblul măsurilor de pregătire și punere în fabricație a noilor produse.
 • Subactivitatea 3.4. Elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare
  În această etapă se va realiza documentația necesară pentru introducerea în fabricație, punerea în funcțiune și operarea echipamentelor.
 • Subactivitatea 3.5. Realizarea produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului și punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu
  Se va realiza punerea în producție a produsului pentru exploatarea din punct de vedere comercial a rezultatelor.

Activitatea 4. Activități de informare și publicitate privind proiectul

 • Subactivitatea 4.1. Anunț în ziar pentru începerea proiectului
  În cadrul acestei subactivități va fi publicat un articol în presă, cu privire la începerea activităților proiectului, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Subactivitatea 4.2. Realizare site web al proiectului
  Pentru realizarea acestei subactivități se achiziționează un site web aferent proiectului și se personalizează, în vederea diseminării de informații legate de rezultatele acestuia.
 • Subactivitatea 4.3.  Editarea de broșuri, pliante și poster
  Tipărirea de materiale promoționale pentru proiect: broșuri, pliante, postere, precum și tipărirea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate. Materialele vor conține informații conform Manualului de Identitate vizuală sau oricărui alt document valabil la data respectivă cu privire la proiectele finanțate de Uniunea Europeană.
 • Subactivitatea 4.4. Anunț în ziar pentru finalizarea proiectului
  În luna a 12- a va fi publicat un articol în presa cu privire la finalizarea activităților proiectului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Activitatea 5. Activitățile pentru managementul de proiect

 • Subactivitatea 5.1. Activități de raportare
  În această subactivitate, va fi implicată echipa de management a proiectului sub coordonarea Directorului de proiect. Aceasta urmărește trasabilitatea documentelor de raportare, realizarea rapoartelor tehnico-financiare ce urmează a fi înaintate către Autoritatea Contractantă, urmărirea periodică a stadiului implementării și a rezultatelor intermediare.
  Directorul de proiect are obligativitatea de a urmări lunar activitățile și cheltuielile proiectului și de a planifica fiecare perioada în mod corespunzător în vederea decontării cheltuielilor în mod fluent, va avea o bună comunicare cu echipa de implementare și cu echipa de management.
  Va participa la toate întâlnirile organizate de echipa de cercetare-implementare, cu scopul de a fi informat asupra statusului proiectului, în orice moment. La fiecare 3 luni se întocmește un raport de progres care monitorizează stadiul activităților, al achizițiilor și al rezultatelor obținute în proiect, precum și evidențierea cheltuielilor efectuate. Totodată, se planifică perioada următoare de 3 luni. La finalul proiectului se va întocmi raportul final.
 • Subactivitatea 5.2. Activități de evaluare, monitorizare și controlul activităților
  Pentru această  subactivitate este responsabilă echipa de management a proiectului.

Activitate 6. Activități pentru Audit final al proiectului (obligatorii si neeligibile)

 • Subactivitatea 6.1. Achiziție Audit final al proiectului
  Se vor achiziționa servicii externalizate de la un auditor financiar autorizat, agreat de autoritatea contractantă. Va fi implicată echipa de management și Directorul de proiect care vor colabora cu expertul auditor, în vederea realizării auditului financiar.